Lekcja jazdy

Zapisz si?

Aby zapisa? si? na kurs prawa jazdy w naszej szkole trzeba wykona? nast?puj?ce kroki:

Krok I - Trzeba uzyska? za?wiadczenie lekarskie o zdolno?ci do prowadzenia pojazdw. Oto adresy lekarzy, ktrzy wystawiaj? takie za?wiadczenia:

 • lek. med. Wojciech Kubski
  ul. Cisowa 8
  63-400 Ostrw Wielkopolski
  tel. 502228978
  Godziny przyj??: umawiane przez telefon
 • lek. med. Mieczys?aw Paj?k
  ul. Kosza?ka Opa?ka 15
  63-400 Ostrw Wielkopolski
  tel. 627366463, 627355404
  Godziny przyj??: pon-pt 9.00-12.00 i 17.00-19.30

Teraz, za?wiadczenie lekarskie mo?na rwnie? uzyska? tak?e on-line - szczeg?y pod adresem: prawko.pl/badanie-lekarskie-na-prawo-jazdy-online

Krok II - Po uzyskaniu za?wiadczenia lekarskiego nale?y skontaktowa? si? z Wydzia?em Komunikacji Starostwa Powiatowego (tel.: +48 62 737 84 00) i umwi? si? na wizyt? w celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowc?. Na wizyt? w Wydziale Komunikacji nale?y uda? si? wraz z kompletem nast?puj?cych dokumentw:

 • dowd osobisty, tymczasowy dowd osobisty lub paszport, dokumenty te s? przedstawiane tylko do wgl?du pracownika Starostwa
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony dowodu) lub paszportu
 • prawo jazdy, je?eli kandydat na kierowc? posiada ju? prawo jazdy dowolnej kategorii (tylko do wgl?du)
 • jedn? fotografi? o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonan? zgodnie ze standardem dowodu osobistego
 • za?wiadczenie lekarskie o zdolno?ci do prowadzenia pojazdw
 • osoby chc?ce rozpocz?? kurs przed uko?czeniem 18 roku ?ycia (do 3 miesi?cy przed uko?czeniem 18 lat) zobowi?zane s? tak?e do dostarczenia zgody na uzyskanie prawa jazdy przez osob? poni?ej 18 roku ?ycia, ktrej formularz jest dost?pny tutaj

Krok III - Pracownicy Wydzia?u Komunikacji, na podstawie wy?ej wymienionych dokumentw, tworz? Profil Kandydata na Kierowc? oraz wydaj? dokument PKK wraz z ktrym nale?y przyj?? do Biura naszego O?rodka na pierwsze, wcze?niej umwione spotkanie. Aby umwi? si? na spotkanie zadzwo?
-tel.+48 506953428 lub napisz - info@lekcja-jazdy.pl

© 2012-2013 Lekcja jazdy