Lekcja jazdy

Zapisz si? na kurs - krok po kroku

Piątek, 26 Kwiecień 2013 (10:20)

W dziale Zapisz si?! prezentujemy krok po kroku procedur? zapisywania si? na kurs w naszej szkole.


Przyk?adowe testy nowego egzaminu teoretycznego

Czwartek, 21 Luty 2013 (19:41)

Zapraszamy do zapoznania si? z przyk?adowymi nowymi testami na prawo jazdy kategorii B, ktre dost?pne s? na ZdamyTo.pl. Aby przej?? do nowych testw kliknij tutaj.


Nowy sposb zapisywania si? na kurs

Poniedziałek, 11 Luty 2013 (15:18)

W nawi?zaniu do komunikatu, ktry pojawi?? si? na naszej stronie internetowej oraz Facebook'owym Funpage'u w dniu 03.01.2013 r., z przykro?ci? informujemy, ?e nie b?dziemy mogli za?atwia? w imieniu naszych klientw formalno?ci zwi?zanych z tworzeniem profilu kandydata na kierowc? w Starostwie Powiatowym. Powodem tej sytuacji s? nowe przepisy o kieruj?cych pojazdami oraz wewn?trzne procedury Starostwa Powiatowego, ktre uniemo?liwiaj? nam oferowanie pomocy dla naszych klientw w tym zakresie. W zwi?zku z powy?szym, osoby przyst?puj?ce do kursu w OSK Lekcja Jazdy, w pierwszej kolejno?ci powinny uda? si? wraz z kompletem dokumentw do Wydzia?u Komunikacji Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe, al. Powsta?cw Wielkopolskich 16, pokj 202 - II pi?tro), a dopiero p?niej zapisa? si? na kurs w naszej szkole.

Komplet dokumentw musi zawiera?:

  • dowd osobisty, tymczasowy dowd osobisty lub paszport (w przypadku, kiedy przedk?adany b?dzie paszport, wymagane jest tak?e po?wiadczenie o miejscu zamieszkania z Urz?du Miejskiego) , dokumenty te s? przedstawiane tylko do wgl?du pracownika Starostwa
  • prawo jazdy, je?eli kandydat na kierowc? posiada ju? prawo jazdy dowolnej kategorii (tylko do wgl?du)
  • jedn? fotografi? o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • za?wiadczenie lekarskie o zdolno?ci do prowadzenia pojazdw
  • osoby chc?ce przyst?pi? do kursu przed uko?czeniem 18 roku ?ycia (do 3 miesi?cy przed uko?czeniem 18 lat) zobowi?zane s? tak?e do dostarczenia zgody na uzyskanie prawa jazdy przez osob? poni?ej 18 roku ?ycia, ktrej formularz jest dost?pny tutaj

Pytania dotycz?ce nowych zasad prosimy kierowa? na adres : info@lekcja-jazdy.pl lub pod numer telefonu: +48506953428.

Za wszelkie utrudnienia bardzo Was przepraszamy

OSK Lekcja Jazdy


Wy?sze stawki za egzaminy i wydanie dokumentw prawa jazdy

Wtorek, 15 Styczeń 2013 (12:24)

Od 19 stycznia bie??cego roku wzrosn? op?aty za egzaminy pa?stwowe kategorii B. Za podej?cie do egzaminu teoretycznego, b?dzie trzeba zap?aci? w WORDzie 30 z? (dotychczas 22 z?). Podej?cie do egzaminu praktycznego, b?dzie kosztowa?o 140 z? (dotychczas 112 z?). Zmianie ulega tak?e cena wydania dokumentu prawa jazdy. Do tej pory by?o to 84 z?, po 19 stycznia op?ata wyniesie 100 z?.


Nowy egzamin teoretyczny - nie taki straszny jak o nim mwi?

Sobota, 29 Grudzień 2012 (16:44)

W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi nowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, prezentujemy Wam kilka faktw o nowych zasadach zdawania teorii. Egzamin teoretyczny wed??ug nowych przepisw, ktre wchodz? w ?ycie z dniem 19 stycznia 2013 roku, obejmuje 20 pyta? z wiedzy podstawowej (jedna pula pyta? dla wszystkich kategorii prawa jazdy) oraz 12 pyta? z wiedzy specjalistycznej (pytania dotycz?ce tylko zdawanej kategorii). Pytania r?ni? si? poziomem trudno?ci i znaczenia dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego, a tak?e punktacj? za udzielenie prawid?owych odpowiedzi. Punktacja jest nast?puj?ca:

  • 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego
  • 2 punkty - pytanie o ?rednim znaczeniu dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego
  • 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpiecze?stwa lub porz?dku ruchu drogowego

Za udzielenie nieprawid?owych odpowiedzi zdaj?cy nie otrzymuje punktw ujemnych. ??czna liczba punktw jak? mo?na uzyska? to 74, a liczba punktw jak? trzeba uzyska? ?eby zda? egzamin to 68. Na zapoznanie si? z pytaniem dotycz?cym wiedzy podstawowej typu "tak lub nie", zdaj?cy maj? 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. ??czny czas zapoznania si? i udzielenia odpowiedzi na pytanie z wiedzy specjalistycznej typu "ABC" (tylko jedna odpowied? jest prawdziwa) to 50 sekund. Do kolejnego pytania, zdaj?cy przechodzi po zatwierdzeniu poprzedniego. Nie mo?e zatem (inaczej ni? do tej pory) poprawia? odpowiedzi wcze?niejszych (tych, ktre ju? zosta?y zatwierdzone). Czas trwania ca?ego egzaminu to 25 minut.

Pytania z "nowej teorii" maj? posta? tekstu, obrazw oraz krtkich klipw filmowych. Baza wszystkich pyta?, ktre mog? si? pojawi? na egzaminie (inaczej ni? do tej pory), nie b?dzie dost?pna dla kursantw ani O?rodkw Szkolenia Kierowcw.

Pomimo przedstawionych powy?ej negatywnych, z punktu widzenia zdaj?cych, zmian, w naszej ocenie nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy jest ?atwiejszy ni? jego starsza wersja. ?atwiejszy dla osb, ktre maj? pewne, chocia?by niewielkie umiej?tno?ci zachowania si? w ruchu ulicznym. Zak?ada si?, ?e osoby, ktre uko?czy?y 30 godzin kursu praktycznego i przyst?puj? do egzaminu, takie umiej?tno?ci posiadaj?. Nowy egzamin jest odwzorowaniem sytuacji, ktre rzeczywi?cie wyst?puj? na drogach, przez co samo przygotowywanie si? do niego b?dzie bardziej przydatne ni? uczenie si? na pami?? odpowiedzi starego egzaminu. Taka wiedza b?dzie istotnym wsparciem podczas kursu oraz egzaminu praktycznego, a tak?e pomoc? w codziennych sytuacjach drogowych.

Nowego egzaminu teoretycznego nie trzeba si? ba?, ale warto si? do niego przygotowa?, poniewa? wiedza teoretyczna potrzebna do uzyskania pozytywnego wyniku, okazuje si? by? niezwykle cenna w rzeczywistych sytuacjach na drodze. Pozwala unikn?? nieprzyjemnych konsekwencji niestosowania si? do przepisw ruchu drogowego.

© 2012-2013 Lekcja jazdy