Lekcja jazdy

Zaj?cia teoretyczne

Czwartek, 27 Styczeń 2022 (15:31)

Zaj?cia teoretyczne z now? grup? kursantw zaczynaj? si? w poniedzia?ek - 7 lutego o godzinie 16.30. Osoby chc?ce rozpocz?? kurs w tym terminie, proszone s? o za?atwienie formalno?ci zwi?zanych z utworzeniem Profilu Kandydata na Kierowc? w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, szczeg?y dotycz?ce procedury tworzenia tego Profilu zamieszczone s? tutaj.


Nowe rozwi?zania

Środa, 18 Marzec 2020 (13:37)

W zwi?zku z aktualn? sytuacj? w Polsce wprowadzamy 2 rozwi?zania, ktre pozwol? naszym kursantom przygotowa? si? do eksternistycznego podej?cia do egzaminu teoretycznego:

  • Kurs online, dost?pny zarwno na komputerach jak i urz?dzeniach mobilnych
  • Dost?p do transmisji live z wyk?adw z mo?liwo?ci? zadawania pyta? wyk?adowcom

Jednocze?nie informujemy, ?e kurs stacjonarny zaczynamy 6 kwietnia, a wszystkich zainteresowanych rozpocz?ciem zaj?? w tym terminie prosimy o za?atwienie numeru PKK. Numer PKK mo?na uzyska? bez wychodzenia z domu pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl
Je?li macie jakie? pytania - prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 953 428 lub wiadomo?? - lekcjajazdy@gmail.com


Wstrzymanie zaj?? praktycznych - do odwo?ania !

Niedziela, 15 Marzec 2020 (18:33)

W zwi?zku z aktualn? sytuacj? zagro?enia epidemiologicznego w Polsce, maj?c na uwadze zdrowie naszych Kursantw oraz Instruktorw podj?li?my trudn? decyzj? o tymczasowym wstrzymaniu zaj?? praktycznych - do odwo?ania. Wszelkich informacji na ten temat udzielmy pod numerem telefonu: 506953428.


Zaj?cia teoretyczne

Wtorek, 25 Luty 2020 (18:59)

Zaj?cia teoretyczne z now? grup? kursantw zaczynaj? si? w poniedzia?ek - 2 marca o godzinie 16.30 w naszej sali wyk?adowej przy ulicy Ko?cielnej 3. Osoby chc?ce rozpocz?? kurs w tym terminie, proszone s? o za?atwienie formalno?ci zwi?zanych z utworzeniem Profilu Kandydata na Kierowc? w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, szczeg?y dotycz?ce procedury tworzenia tego Profilu zamieszczone s? tutaj.


Nagrody i certyfikaty

Czwartek, 30 Styczeń 2020 (21:49)

W ostatnim czasie zdobyli?my dwie nagrody i uzyskali?my dwa certyfikaty. Wszystkim, ktrzy przyczynili si? do tego sukcesu, oceniaj?c nasze dzia?ania, bardzo dzi?kujemy:

© 2012-2013 Lekcja jazdy